Page 2 of 2

Re: Thông báo về Server MoP mới nhất

Posted: 16 Nov 2017, 17:06
by PingPaoPao
quanganh2660 wrote:Anni
-Sever đã up
-Vẫn bug màn hình xanh
-Gold vẫn chưa được refund như trước ( trước là 33-34k gold trong bag, giờ còn 1k1)
- Câu hỏi: gem ở đây là vietwow gem hay là gem gì?
- Sử dụng tool unstuck khi đang exit game ( mới fix ).
- Gold đã đc refund do còn lưu trữ đc dữ liệu cũ vẫn chưa bị ghi đè
- VietWow Gem!