Server Update: 19-06-2017

Cập nhật những thông báo mới nhất từ ban quản trị
Post Reply
User avatar
Blackmetalz
Administrator
Administrator
Posts: 1169
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Death Knight
WoW character gender: Male
WoW character level: 99
WoW character guild: VietWow Staffs

Server Update: 19-06-2017

Post by Blackmetalz » 19 Jun 2017, 19:07

1. Quest/NPC: Rất nhiều thứ đã được fix, tôi đang lười để liệt kê mọi thứ ra đây. Nếu bạn nào muốn biết chi tiết, vui lòng xem lại Forum -> Bug Report -> Quest
2. Spells:
- Core/Spell: Rework Malefic Grasp
- Core/Spell: Psyfiend should receive only 2.5% health from Priest
- Core/Spell: Rework Drain Soul
- Core/Spell: Fix Burning Seed - Item 94604
- Core/Spell: Fixed Advantage bug of Healing Sphere!

Post Reply