Phỏng vấn THOUSAND SUNNY

HORDE GUILD

Moderators: LordHidan, damnit2013, glokglok

User avatar
Vaixlol
Posts: 3
WoW character race: Tauren
WoW character class: Druid
WoW character gender: Male
WoW character level: 100
WoW character guild: Thousand Sunny

Re: Phỏng vấn THOUSAND SUNNY

Post by Vaixlol » 31 Aug 2016, 13:11

Back game giờ đi copy client chết thôi

User avatar
Vaixlol
Posts: 3
WoW character race: Tauren
WoW character class: Druid
WoW character gender: Male
WoW character level: 100
WoW character guild: Thousand Sunny

Re: Phỏng vấn THOUSAND SUNNY

Post by Vaixlol » 31 Aug 2016, 15:16

Đợi hết đợt này back, lol

User avatar
UNiverCRaft
Posts: 19
WoW character race: Blood Elf
WoW character class: Warlock
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Thousand Sunny

Re: Phỏng vấn THOUSAND SUNNY

Post by UNiverCRaft » 02 Sep 2016, 02:58

:v :v :v

Post Reply