Page 1 of 1

Tổng hợp Blacklist

Posted: 20 Aug 2017, 20:40
by PingPaoPao
Cập nhật luật lệ về Ban ingame/Mute ingame, xóa bỏ các tiền án tự sự đã có từ trước.


1. Ban ingame:
- Lần 1: 1 tháng
- Lần 2: 3 tháng
- Lần 3: 6 tháng
- Lần 4: vĩnh viễn

2. Mute ingame:
- Lần 1: 1 tháng
- Lần 2: 3 tháng
- Lần 3: 6 tháng
- Lần 4: vĩnh viễn


Danh sách bị Ban vĩnh viễn:

- Server Frostmourne:
+ CHARACTER: Traucho, Traucho, Sieuxuan ( Cheater )
+ Account: Kelina ( CHEATER )

Re: Tổng hợp Blacklist

Posted: 22 Sep 2017, 16:43
by PingPaoPao
Cập nhật lại ngày 22-09-2017