Page 1 of 1

[Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Posted: 14 Mar 2019, 22:30
by Kuroo
The portal of Isle of Thunder to Townlong Steppes is missing. ( Aliiance's missing)
Link: https://www.wow-freakz.com/object_finde ... n-garrison

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Posted: 14 Mar 2019, 23:26
by thieu10hoalk
Horde is missing too.

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Posted: 15 Mar 2019, 09:12
by Nas
Confirm

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Posted: 03 May 2019, 12:43
by Nas
Up

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Posted: 16 May 2019, 06:46
by Administrator
Đã thêm portal, nhưng có vẻ portal chưa hoạt động. Tui cần chính xác địa điểm portal sẽ tele player ra đâu ở khu vực Shado-Pan Garrison. Thanks!

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Posted: 16 May 2019, 09:25
by Nas
Có portal từ shado-pan garrison sang IoT thì portal từ IoT quay lại shado-pan garrison nó sẽ ở vị trí đấy.
https://youtu.be/GS4GaGlxPjc

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Posted: 16 May 2019, 23:33
by Administrator
Fixed Shadopan Portal from isle of Thunder next update

Re: [Other] Isle of Thunder portal to Townlong Steppes

Posted: 23 May 2019, 09:38
by Nas
fixed