Xin add item/recipe vào shop Gold/JP/Gem

Nơi giải đáp các thắc mắc từ player, hỏi xoáy đáp xoay :D
Post Reply
User avatar

Topic author
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1043
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Xin add item/recipe vào shop Gold/JP/Gem

Post by mrphuc » 13 Nov 2019, 13:28

Do sv ko drop và quest bug nên mình lập post xin admin add các item sau vào shop JP/Gold/Gem

engine:
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=49050
http://mop-shoot.tauri.hu/?spell=55252
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=34114

Food:
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74849
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74841
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74847
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74834
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74839
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74846
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74840
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74853
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=85584
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74661
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=75014
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74833
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74838
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74850
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74662
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74843
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74837
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74842
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74844
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=74848
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=79250
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=102542
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=79246
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=102540
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=102541
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=102539
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=102538
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=102543
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=102536
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=102537

Food recipe:
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=87779
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=101765
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=101766
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=101767
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=101768
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=101769
http://mop-shoot.tauri.hu/?item=101770

User avatar

Topic author
mrphuc
Senior user
Senior user
Posts: 1043
Location: TP HCM
WoW character race: Pandaren
WoW character class: Shaman
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Xin add item/recipe vào shop Gold/JP/Gem

Post by mrphuc » 15 Jan 2020, 23:25

up

User avatar
Kuroo
Posts: 144
WoW character race: Human
WoW character class: Hunter
WoW character gender: Female
WoW character level: 90
WoW character guild: Horde Slayer

Re: Xin add item/recipe vào shop Gold/JP/Gem

Post by Kuroo » 31 Mar 2020, 09:39

.
Who needs heroes when you have Kuroo?

Post Reply