[Guide] Hướng dẫn transmogrification

Các hướng dẫn khác

Moderator: LordHidan

User avatar
Senior user
logan
Posts: 80

Re: [Guide] Hướng dẫn transmogrification

Post#11 » 20 Jul 2016, 20:49

thương quá đi chứ, liều chết qua khoe hàng cơ mà :))

User avatar
Senior user

Topic author
mrphuc
Posts: 700

Re: [Guide] Hướng dẫn transmogrification

Post#12 » 09 Aug 2016, 21:29

update : xài cho fist-weapon tốt nhưng nếu muốn show hàng thì phải xài key lôi vũ khí ra :v
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
wanlee
Posts: 50

Re: [Guide] Hướng dẫn transmogrification

Post#13 » 29 Aug 2017, 07:38

Sao tới lúc bấm nút macro cái tự equip lại dagger và không thể làm tiếp, mình muốn làm dagger > sword :okay:
Why Are Warriors the Worst Vendors?
Because They Charge Too Much.

Return to “KHÁC”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests