Page 1 of 1

Spell power

Posted: 05 Aug 2018, 16:45
by Lina
1 Intellect = 1,05 spell power
821
13.038 intell x 1,05 = 13.689,9 spell power, ở trong ảnh chỉ có 13.028. intell càng cao thì tỷ lệ sai lệch càng lớn.

Re: Spell power

Posted: 17 Aug 2018, 18:12
by PingPaoPao
Cần check ở 548 Server :D