Enhance shaman talent bug

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây

Moderator: kannjc

User avatar

Topic author
eicnydvban
Posts: 1

Enhance shaman talent bug

Post#1 » 11 Jul 2018, 13:53

Skill: Improved Stormstrike
Thay vì regen 20% lượng mana gốc skill chỉ hồi khoảng 5% lương mana. Không đủ mana để sử dụng skills nếu đánh lâu dài. Hi vong fix sớm
https://youtu.be/DRXdE6zuS8A

Return to “SPELL - TALENT - CLASS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest