Page 1 of 1

[Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 15 Jun 2018, 08:37
by Alex
Worrk: When you successfully Jab or damage at least 3 enemies with Spinning Crane Kick, you gain Muscle Memory, causing your next Tiger Palm or Blackout Kick to deal 150% increased damage and restore 4% mana.
Bug: Dont work

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 15 Jun 2018, 10:16
by Nas
Cụ thể hơn nữa được không vì tôi chơi monk passive này vẫn hoạt động bình thường

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 15 Jun 2018, 10:30
by Alex
Dùng jab ko thấy work

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 15 Jun 2018, 10:43
by Nas
Spinning Crane Kick Vẫn work nhỉ? Khi nào về sẽ kiểm tra lại

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 16 Jun 2018, 09:17
by Nas
confirm bug Jab hit 3 different target do not proc Muscle Memory

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 16 Jun 2018, 09:43
by Alex
Tôi nhớ ko nhầm jab đập 1 phát là proc rồi

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 16 Jun 2018, 09:48
by Nas
đúng tooltips nó ghi là vậy nhưng cái này tôi không chắc chắn, để Bm tự lo :))

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 21 Jun 2018, 08:25
by Alex
Fix please

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Posted: 25 Jun 2018, 14:51
by Alex
Please, Fix it